Generalforsamlingen 2019

Det Rytmiske Selskabs ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt

onsdag den 20. februar kl. 19:00
i cafeteriet i Rønne Idrætshal

Dagsorden og referat

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Dirigent: Henrik Gude
  Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt korrekt og i tide via mail til alle medlemmer og erklærede dermed generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

  Herefter valgtes:

 • Referent: Yvonne Park

 • Stemmetællere: Lasse, Britt og Thomas.

2.

Bestyrelsens årsberetning

 • Der var kun få kommentarer til bestyrelsens beretning. Fra salen blev der dog udtrykt begejstring for underholdingen til jubilæumsfesten.

 • Beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for det kommende år til orientering.

Da der endnu ikke er noget afklaret omkring korets situation fra august, fremlægges der kun et budget for foråret 2019. Når situationen er afklaret, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 • Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og forklarede, at underskuddet på 12.852,87 kr. var forventet på grund af de ekstraordinære udgifter i forbindelse med jubilæumsaktiviteterne.

  Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

 • Bestyrelsens budgetforslag om at bruge korets formue op i foråret og få en ny begyndelse fra 0 økonomisk set blev af salen betegnet som fornuftig.

4.

Fastsættelse af kontingent.

På grund af korets uafklarede situation er det bestyrelsens indstilling, at foreningens formue betaler aktiviteterne i foråret.

Der udarbejdes budget og forslag til fastsættelse af kontingent for efterårssæsonen i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling sidst på foråret.

 • Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Medlemmerne betaler derfor kun de 10 kr. i kontingent, som blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling d. 12. december 2018.

5.

Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 13. februar 2018.

 • Punktet bortfaldt, da der ikke var modtaget forslag inden fristens udløb.

6.

Valg af Bestyrelse, suppleant, revisor samt medlemmer til evt. udvalg

6.1
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Karin Pihl Andersen, Betina Bryrup Pedersen, Niels Jørgensen (alle modtager genvalg).
 • Yvonne Park ønsker at udtræde af bestyrelsen

6.2
Suppleant til bestyrelsesen på valg:

 • Gitte Quaade

6.3
Revisor på valg:

 • Jesper Westh

Ad 6.1: Bestyrelsesmedlemmer:

 • Karin Pihl Andersen, Betina Bryrup Pedersen og Niels Jørgensen genvalgtes.

 • I stedet for Yvonne Park indvalgtes Gitte Quaade for ét år.

Ad 6.3: Suppleant til bestyrelsen:

 • Henrik Gude blev valgt.

Ad 6.3: Revisor:

 • Jesper Westh genvalgtes.

7.

Eventuelt

 • Der blev spurgt til nye medlemmer
  Formanden understregede, at vi ikke optager nye medlemmer i forårssæsonen 2019. De, der har henvendt sig, har fået at vide, at de meget gerne må henvende sig igen efter sommerferien.

 • Der blev spurgt til korets medlemstal
  Kassereren oplyste, at 4-5 stykker har meldt sig ud. 6-7 stykker har undladt udmelding, men har ikke betalt kontingent. Koret har nu 60 betalende medlemmer.

 • Der blev efterlyst information om, hvad der skal synges på øveaftenerne
  Bestyrelsen oplyste, at alle informationer bliver formidlet ud, så snart de kendes.

 • Der blev spurgt til korets fremtid
  Denne bliver først afgjort efter forårssæsonen og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

 • Formanden oplyste
  at koret giver koncert i Aa Kirke den 4. maj sidst på eftermiddagen.

 • Der var mange positive tilkendegivelser omkring bestyrelsens arbejde med at finde en løsning til forårssæsonen og en glæde over, at koret lever videre med så mange medlemmer.

Ved generalforsamlingens afslutning takkede aftenens dirigent for god ro og orden til de 44 medlemmer af koret, som deltog.

Uden for dagsordenen var der gaver til Lasse med tak for opbevaringen af stepbænke samt til Yvonne med tak for 7 års arbejde i bestyrelsen.

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>