Generalforsamlingen 2018

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære generalforsamling 2018 afholdes

 

onsdag den 21. februar kl. 17.30
i musiklokalerne i Toldbodgade i Rønne

 

Dagsorden og referat

 

1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

 • Dirigent: Ole Christensen

 • Referent: Yvonne Park

 • Stemmetællere:

2.

Bestyrelsens årsberetning

 • Læs beretningen HER.

 • Beretningen blev godkendt med akklamation.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for det kommende år til orientering.

 • Bilag: Årsrapport 2017. se her
 • Bilag: Budget 2018, se her

 • Fremlæggelse af årsregnskabet fra Carl-Otto, ingen kommentarer og enstemmigt godkendt.

 • Fremlæggelse af budget, med en forventning om at det måske ikke kan holdes inden for rammerne, men at der er gode ting I vente, så som en ny workshop til efteråret. Ingen kommentarer og dermed godkendt.

4.

Fastsættelse af kontingent.

 • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 550 kr. pr. halvår.

 • Bestyrelsens forslag vedtaget.

5.

Indkomne forslag

 • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 14. februar 2018.

 • Dina Laurfeldt forslår:
  Korlederen har det kunstneriske ansvar for, om der er plads til flere eller færre i en bestemt stemmegruppe.

  Begrundelse: På denne måde undgår vi, at en stemmegruppe fylder uforholdsmæssigt.

 • Carl-Otto har kontaktet Kultur og Fritid i BRK for at finde ud af, hvad vi “må” som kor.
  Vi må GERNE begrænse indtaget af medlemmer i en bestemt stemme-gruppe i en periode. Så hvis f.eks. altgruppen bliver uforholdsmæssig stor i forhold til resten af koret, må man gerne sætte et midlertidigt stop for flere. Det kunne gøres via infor-mation på vores hjemmeside under “nye medlemmer”, at der er vente-liste i en bestemt stemmegruppe. Det vil være en beslutning bestyrelsen tager i samråd med dirigenten. Det man ikke må er, at sige nej til et par stykker ved en sæsonstart, og der pludselig kommer en super dygtig sanger og så vælge at tage denne person ind alligevel. Det skal være ens for alle og ingen undtagelser.

 • Nogle medlemmer udtrykte bekym-ring for om det sendte et forkert signal ved at stoppe tilgang. Kan det give en uheldig situation hvis man ikke ved hvilken stemmegruppe man er i?

 • Man skal passe på med at lukke af, men vi kan og må godt, og egentligt er det et positivt problem. I sidste ende er det dirigenten, der må sige til, hvis det lydmæssigt ikke funge-rer, og bestyrelsen kan tage beslut-ningen fra sæson til sæson. Det er også dirigenten, der placerer nye medlemmer i de relevante stemme-grupper ved stemmeprøven, hvis de selv er usikre på hvor de hører til. Det har været et ønske, at nye medlemmer kunne komme til stemmeprøve INDEN sæsonstart, men det har ikke været muligt at koordinere med dirigentens kalender. Derfor fortsætter det som nu med en prøve inden for de første 3 øvegange.

6.

Valg af Bestyrelse, suppleant, revisor samt medlemmer til evt. udvalg

6.1
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 • Yvonne Park, Susanne Poulsen og Carl-Otto Toudal (alle modtager genvalg).

6.2
Revisor på valg:

 • Jesper Westh (modtager genvalg).

Ad 6.1: Bestyrelsesmedlemmer:

 • Alle opstillede blev genvalgt med akklamation.

Ad 6.2: Revisor:

 • Revisoren blev genvalgt med akklamation.

7.

Eventuelt

 • Workshop 10/3 med Line Groth. Vi skal arbejde med følgende 2 sange:

  • Mads Langer: Overgir´mig langsomt og Shaka Loveless : 
Ikke mere tid.
  • Der er bestilt Sandwich og foreningen giver en øl eller vand. Man skal selv have kaffe eller the med. Der er kun 1 medlem der har meldt sig på banen til at bage en kage, vi skulle gerne have 2 endnu…kom frisk og meld tilbage til Karin. Alle detaljer om dagen kommer på hjemmesiden.
 • Vi har jubilæumskoncert d. 26.05.18 I Aa Kirke og gangen før kan vi øve i kirken. Bagefter er der fælles spisning, mere om dette snart.

 • Anders har skrevet til Campus Bornholm på vegne af koret, mhp. at få lov til at flytte med til det nye musiklokale. Afventer bekræftelse på dette.

 • Lasse har venligt sagt ja til at opbevare vores stepbænke hen over sommeren, når vi skal lukke og slukke i Toldbodgade.

 • HOT NEWS: Vi har lige fået bekræftelse på, at vi får Mads Granum på besøg til en workhop lørdag d. 29.09.18.

Ved generalforsamlingens afslutning takkede aftenens dirigent for god ro og orden til de 42 medlemmer af koret, som deltog.

 

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>