Generalforsamlingen 2015

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære genralforsamling 2015 blev afholdt

 

onsdag den 11. februar kl. 17.30 i musiklokalerne i Tolbodgade i Rønne

 

Dagsorden

 

1.

Valg af dirigent og referent

Carl-Otto bød velkommen og forestod valget af dirigent og referent.

Dirigent: Eva Sort.
Referent: Yvonne Park.

Dirigenten konstaterede umiddelbart efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2.

Formandens beretning

– samt planer for denne sæson.

Formandens beretning kan ses her.

Formandens beretning gav anledning til en enkelt kommentarer

 • Anders:
  ”Tak for din indsats Gunvor – tak til hele bestyrelsen. Jeres indsats er en primær grund til at koret er vokset. I er gode forbilleder, ikke bare disciplinært, men det er også hyggeligt til koraften, og tak for måden I kommunikerer på.”

Klapsalver og anderkendelse fra salen, hvorefter formandens beretning blev vedtaget.

3.

Regnskab og budget

3.1
Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2014 (se bilag).

3.2
I forbindelse med regnskabets behandling vil kassereren anmode om generalsorsamlingens godkendelse af nogle tekniske ændringer i kontoplanen. Der er vedlagt et bilag, hvor årsrapporten for 2014 er omskrevet, som den ville have set ud med den nye kontoplan (se bilag).

3.3
Budget til orientering og fastsættelse af kontingent for 2015. Bestyrelsen foreslår kontingent på 550 kr. halvårligt (se bilag).

Ad 3.1:
Regnskabet gav anledning til nogle spørgsmål og kommentarer:

 • Hanne: Får vi ikke tilskud fra regionskommunen?
  Carl-Otto: Jo, men det bliver i kommunekassen – det, der står under LØN, er korets andel af lønudgiften. Denne andel er to tredjedele af den samlede lønudgift.

 • Eva: Er der indregnet et tilskud fra musikrådet?
  Carl-Otto: Nej, det har ikke været søgt i år. Det skal vi søge om konkret, hvis man f.eks. skal have en workshop, og så skal koret selv betale en del af udgiften (et deltagergebyr).
  Det

 • Carl-Otto: De 17.000 kr. under posten KORSTÆVNER dækker udelukkende alle de koncerter, vi har haft i årets løb. Alt hvad Anders laver med koret er under posten LØN. Det eneste separate er selve koncerten.

 • Carl-Otto: Driftsoverskuddet er ”dybt utilfredsstillende”. Det er ikke meningen, vi skal være en sparebank. Vi havde kalkuleret med workshops, som vi så ikke har haft. Det skal vi til forholde os til. HVIS Anders skulle finde på at flytte væk f.eks. så skal vi ifølge vedtægterne give 35.000 til velgørende formål.

 • Carl-Otto: Kontingenter er til KOR72 og mellempostering for medlemmer der har betalt 2 gange.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 3.2:
Forslag til ny kontoplan blev godkendt.

Ad 3.3:
Forslaget til budget gav anledning til en række bemærkninger:

 • René synes, arbejdet med øvefiler skal honoreres. Det gør det også, idet Carl-Otto er fritaget for kontingent.

 • René: Hvorfor har vi ikke haft workshop?
  Svar: Bestyrelsen arbejder p.t på at få en workshop med Maria Sita, men det er svært at finde en dato.
  Vi havde travlt efteråret, derfor var det ikke muligt .
  Anders tilslutter sig workshops: Der er en fantastisk styrke og ressource at trække på hos kompetente mennesker. Er ikke selv sanger uddannet. Det er med det på sinde, at vi har valgt de personer, vi har haft ind over, men efteråret var plastret til med arrangementer. Vi har ikke haft tid i kalenderen. Mads Granum synes jeg, vi fik en masse ud af, men vi er der nu, hvor vi sagtens kan bruge noget ekstra stemmetræning. Jeg bakker det op.
  Mona: når vi havde Granum eller Hollesen, har jeg ikke haft oplevelsen af kun at lære en sang, men hvordan jeg kan bruge min stemme osv.
  Inge: Savner inspiration, også af hensyn til nye medlemmer, hvad man teknisk kan gøre, og det vil give et løft. Vil gerne betale ekstra for workshop – ellers kan vi holde en fest.
  C-O : Der ligger i budgettet tiltænkt 2 workshops. De er ikke pillet ud, men skal blot finansieres af overskuddet og måske med lidt deltagerbetaling. Hvis vi indregner dem fuldt ud i kontingentet, og de ikke bliver til noget, så har vi samme problem næste år med et endnu større overskud.

 • Spørgsmål: Vi var inviteret over til Øresound, hvordan går det med det?
  Gunvor: De har udsat det, men det er ikke glemt.

  Else Merete: Kan vi sætte et beløb af til investering til f.eks. rejse?
  Carl-Otto: Nej vi kan ikke være opsparingskasse til rejse. Kompliceret, da der altid vil være nogen, der ikke kan komme med osv. Man kan tale om, at foreningen f.eks. kan betale for leje af en bus.
  René: Øresound, bliver det kun til noget, hvis alle selv betaler?
  Carl-Otto: Foreningen kunne f.eks. give et tilskud til færgebillet. Når der ikke ligger et konkret plan, så er det svært at kommentere. Principielt vil man sige ja – man skal selv betale.
  Inge: Hvad med instrumenter eller bedre podier?
  Eva: vi holder os til dagsorden og budget, der kan være mange forslag til hvad pengene skal bruges til.

Forslaget til kontingentsats på 550 kr. pr. halvår blev vedtaget med 28 stemmer for, 4 imod og 4 hverken for eller imod.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.

4.1
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Karin Pihl Andersen
 • Peter Kjøller
 • Janni Lund

4.2
Suppleant til bestyrelsen på valg:

 • Gitte Quaade.

4.3
Revisor på valg:

 • Jesper Westh.

Alle modtager genvalg.

Ad 4.1: Bestyrelsesmedlemmer:

 • Karin Pihl Andersen, Peter Kjøller og Janni Lund blev alle genvalgt.

Ad 4.2: Suppleant til bestyrelsen:

 • Gitte Quaade blev genvalgt.

Ad 4.3: Revisor:

 • Jesper Westh blev genvalgt.

Alle valg skete uden modkandidat og med akklamation.

5.

Indkomne forslag

5.1
Skifte koncert-tørklæderne ud med nogle nye

Jeg synes, det er nogle fine tørklæder, vi har i koret, og de har også været vores varemærke ved koncerterne de seneste år. Jeg synes dog, at de er meget varme at have på til koncert, og jeg vil derfor foreslå, at vi drøfter en anden løsning end de nuværende tørklæder. Det kunne fx være tørklæder af noget lettere stof (Stine Hansen).

Kommentarer imod at beholde tørklæderne:

 • De er varme og tunge – hvis de ikke bliver skiftet ud, kan de så ”halveres”?

Kommentarer for at beholde tørklæderne:

 • De matcher vores logo, er flotte farver, alternativet f.eks silke er meget feminint til herrer, de kostede 7.500 kr. Vi kan kendes på disse tørklæder. De er det mest ”unisex” vi har set. De er fairtrade håndvævet.
  Hanne: De kan ikke klippes og syes om. Da de er vævet, vil det altid trævle op.

Afstemning: 2 imod – resten af salen for at beholde de nuværende tørklæder.

6.

Eventuelt

 • Stine: Forslag til A5 størrelse program til koncerter, hvad vi synger + lille kommentar. De, der ikke kan høre Anders, kan så følge med i programmet.

 • Anders: Et kor er stærkt, men også sårbart. Hvad rør sig i koret. Man skal som kormedlem kunne føle, at man kan lufte nogle ideer. Det ligger mig meget på hjerte, at det ikke må komme dertil, hvor tingene er til irritation. Hvorfor de samme ønsker, hvorfor ingen workshop, osv. Der skal kunne være åben dialog – også uden for dette regi – resten af året. Husk dialog er OK, men husk også, at det er mig, der bestemmer i sidste ende ! 😉

 • Eva: Alt, hvad der kan betales til Anders, må gøres, så han kan betales rigtigt godt.

Til slut erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>