Generalforsamlingen 2014

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære genralforsamling 2014 afholdtes

 

onsdag den 12. februar kl. 17.45 i musiklokalerne i Tolbodgade i Rønne

 

Dagsorden

 

1.

Valg af dirigent og referent

Carl-Otto bød velkommen og forestod valget af dirigent og referent.

Dirigent: Eva Sort
Referent: Yvonne Park.

Dirigenten konstaterede umiddelbart efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2.

Formandens beretning

– samt planer for denne sæson.

Læs formandens beretning her.

 • Formandens beretning gav ikke anledning til kommentarer, men til både grin og klapsalver.

 • Beretningen blev enstemmigt vedtaget

3.

Regnskab og budget

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent for 2012.

Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent på 600 kr. halvårligt.

Se i øvrigt årsrapport 2013 her og budget 2014 her.

Carl-Otto fremlagde årsrapporten med følgende bemærkninger:

 • Der figurerer 3.000 kr. for meget under kontingent indtægter da 5 medlemmer har indbetalt kontingent 2 gange for den samme periode. Disse er tilbageført i regnskabet under Udgifter kontingenter. Den løn, der figurer i regnskabet, er det beløb, foreningen betaler til Anders, ca. 2/3 af lønnen. Den sidste 1/3 betales af kommunen og figurerer således ikke i vores regnskab.

 • Thomas spurgte om søgning på tilskud fra fonde. C-O forklarede, at det kan vi kun gøre i forbindelse med f.eks workshops, hvor vi har haft besøg af dirigenter udefra – der bevilliges ikke penge til interne arrangementer.

 • Der er budgetteret ”konservativt for 2014”.

 • Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 • Fastholdelsen af kontingent på 600 kr. halvårligt blev enstemmigt vedtaget.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.

Følgende medlemmer er på valg:

 • Gunvor Holm.
 • Yvonne Park
 • Carl-Otto Toudal

Alle er villige til at modtage genvalg.

 • Der skal desuden vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Jannie Fuglsang-Damgaard, som trådte ud af bestyrelsen i efteråret 2013. Interesserede kan meddele deres kandidatur til formanden.
 • Da den hidtidige suppleant Bodil Rasmussen har meddelt, at hun ikke deltager i korets aktiviteter i foråret, skal der også vælges en ny suppleant til bestyrelsen.
 • Revisor Jesper Westh.

Modtager gerne genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Gunvor Holm, Carl-Otto Toudal og Yvonne Park blev alle genvalgt.

 • Karin Pihl Andersen blev valgt til afløsning for Jannie Fuglsang-Damgaard

 • Gitte Quaade blev valgt til suppleant i bestyrelsen.

Revisor:

 • Revisor Jesper Westh blev genvalgt.

Alle valg skete uden modkandidat og med akklamation.

5.

Indkomne forslag

Fra Hanne Henriksen har bestyrelsen modtaget følgende forslag:

Mit forslag er, at koret får et andet navn.
Begrundelse: Jeg har mange gange erfaret , at ingen kan huske, hvad koret hedder, og det er da synd. Vi laver jo nogle gode koncerter, og får meget ros for dem. Så er det kedeligt, når vi annoncerer om en ny koncert, at publikum ikke ved , hvem vi er.

Hvad koret skal hedde, ved jeg ikke, men selvfølgelig kan jeg nok komme op med nogle forslag, hvis det ønskes. Et mere mundret navn, som måske relaterer til vores ø, og noget til vores musikstil.

For øvrigt kan jeg fortælle, at andre i vores kor også har oplevet, at navnet ikke er i folks bevidsthed.

Hanne Henriksen havde diverse forslag til et nyt navn til koret. Syntes, at rigtigt mange folk ikke kan huske, hvad koret hedder, og det endda kan være svært at sige.

 • Gunvor: Det er svært at huske, hvad de mange andre kor hedder.

 • Iben: Det er først nu, at vores kor begynder at være mere kendt, vil være synd at ændre navnet nu.

 • Thomas: Der skal gøres mere opmærksom på, at vi faktisk er et kor – ved annoncering.

 • Hanne: Vi skal gøre mere for at komme i folks bevidsthed.

 • René: Forslag om at få en journalist til at lave en ”hjemme hos” artikel.

 • Eva: Vores logo er så flot, vi kan gøre mere for at brande os, måske nogle banners.

 • Britta: Få logoet sat på ryggen af Anders´ T-shirt/skjorte.

 • Elly: Nogle skilte, vi kan tage med og sætte op, når vi er ude til koncert.

 • Susanne: Efter 6 år ville det være synd at skifte navn nu.

KONKLUSION: Alle er enige om, at vi forbliver Det Rytmiske Selskab. Vi skal til at bruge lidt flere midler på reklame og PR, og bestyrelsen tager de gode ideer med på næste møde.

6.

Eventuelt

 • Gunvor opfordrede alle til at bruge navneskiltene, og har man ikke et, eller det er blevet væk, kontakter man Janni Lund.

 • Flere spurgte om workshops 2014. Det er bestyrelsen i gang med at drøfte sammen med Anders. Vi har spurgt A., hvad han synes, vi vil få mest ud af som kor nu – stemmetræning, rytmik eller andet. Jon Hollesen, Mads Granum og Maria Sita blev alle nævnt som muligheder.

 • Bestyrelsen arbejder hen mod 2 forårskoncerter i maj – evt. en onsdag aften og lørdag. Rønne og Allinge kirke.

Til slut erklærede dirigenten generalforsam-lingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

26 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 
 

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>