Generalforsamlingen 2013

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære genralforsamling 2013 afholdtes

 

onsdag den 8. februar kl. 17.30 i musiklokalerne i Tolbodgade i Rønne

 

Dagsorden

 

1.

Valg af dirigent og referent

Carl-Otto bød velkommen og forestod valget af dirigent og referent.

Dirigent: Eva Sort og referent: Yvonne Park.

Dirigenten konstaterede umiddelbart efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2.

Formandens beretning

– samt planer for denne sæson.

Læs formandens beretning nedenfor.

Formandens beretning gav anledning til enkelte kommentarer fra salen:

 • Anders følte, at det er OK at stramme op omkring kordisciplin med mødetid, parathed og koncentration, men sætter også pris på den afslappede atmosfære, vi har i vores kor. Der må godt være plads til sjove kommentarer, og der skal være en god balance mellem de to.
 • Bestyrelsen, som i det foregående år har haft en mere flad sammensætning og arbejdsfordeling, end hvad man før har været vant til, fik ros for deres indsats.

Herefter blev formandens beretning vedtaget.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent for 2012.

Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent på 600 kr. halvårligt.

Se i øvrigt årsrapport (regnskab) 2011 og budget 2012 nedenfor.

Carl-Otto fremlagde årsrapporten med følgende bemærkninger:

 • Vi har fået 4.000 kr. mere, end der står i regnskabet. Det er et kommunalt tilskud fra BRK, som kommer til at figurere i 2013 regnskabet.
 • Vi er endnu ikke blevet opkrævet for leje af Aa kirke fra vores koncert i December. Vi opsøger den heller ikke, men det kan ikke udelukkes, at den omkostning kommer på i 2013. Sammen med nogle andre ekstra udgifter og holdt op imod indtægten fra BRK, er det reelle resultat ca. 2000 kr. mere i overskud end regnskabet viser.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Fastholdelsen af kontingent på 600 kr. halvårligt blev enstemmigt vedtaget.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.

Følgende medlemmer er på valg:

 • Jannie Fuglsang-Damgaard.
 • Peter Kjøller
 • Janni Lund

Alle er villige til at modtage genvalg.

 • Revisor Jesper Westh.

Modtager gerne genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer:
Jannie Fuglsang-Damgaard, Peter Kjøller og Janni Lund blev alle genvalgt.

Revisor Jesper Westh blev genvalgt.

Alle valg skete uden modkandidat.

5.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6.

Eventuelt

Et medlem ønskede lidt information om planerne for 2013. Gunvor fremlagde:

 • Lørdag d. 25 Maj giver vi koncert i Østermarie kirke. Vores repertoire skal godkendes af menighedsrådet, men vi regner ikke med det bliver et problem. Vi har valgt Østermarie for at komme lidt ud på øen og prøve noget andet. Dette vil også blive en entré betalende koncert.
 • Vi har stadig en aftale med Kunstmuseet, at hvis de skal have en fernisering her i foråret, bliver vi kontaktet og tilbudt at synge ved den.
 • D.13-15 september kommer Øresound til Bornholm og vi skal lave en workshop/koncert med dem Lørdag d.14/9. Vi har hyret Kyllingemoderen til dette formål, og det bliver en hel dags/aften arrangement. Workshop fra om formiddagen af. Koncert sidst på eftermiddagen og fælles spisning om aftenen. Bestyrelsen lægger mange kræfter i dette projekt og tror, det bliver en fantastisk event.

Et medlem var bekymret omkring repertoiret til denne koncert, når vi kun starter kor op sidste onsdag i august.

Anders forklarede, at han vil tage en snak med Øresounds korleder. Meningen er, at vi både skal synge noget hver for sig og sammen. Man vil bruge workshoppen til at prøve noget af sammen, og vi vil tage noget fra vores forårsrepertoire, som så ”kun” skal pudses af.

Der blev igen i år forespurgt på Korfestivalen, som ligger i Kristi Himmelfart ferien. Anders har selv en blandet holdning til det. Man kan sige, at det er et projekt, man vælger at støtte op om, men på den anden side er det utroligt krævende. Så skal man tage stilling til, om det er den koncert, man vil arbejde hen imod som forårsprojekt, for vi kan ikke nå begge dele.

Der var derefter flere, som har været med før, der tilkendegav, at de ikke syntes, det var ”indsatsen” værd. En god oplevelse, men ikke relevant for det, vi laver i vores kor.

Anders gennemgik repertoiret til forårskoncerten og foreslog, at vi igen arbejder med stemmegrupper hen imod koncerten d.25. maj.

Et medlem foreslog en workshop med et navn udefra i december med henblik på finpudsning før vores store Nytårskoncert til januar 2014.

En anden syntes, det ville være bedre at bruge Anders til dette formål.

Til slut erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Yvonne Park/Carl-Otto Toudal

NB!

Umiddelbart efter generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse for at konstituere sig.

 • Til formand blev valgt Jannie Fuglsang-Damgaard
 • Til kasserer blev valgt Carl-Otto Toudal og
 • endelig blev Yvonne Park valgt til bestyrelsens sekretær.

 

Formandens beretning

Formandens beretning til den ordinære Generalforsamling 2013

Forår 2012

Foråret 12 startede i god ro og orden, som det plejede, med tilgang af nye medlemmer, som havde fundet os. Vi gik glade og fro i gang med en række nye sange.

På generalforsamlingen onsdag den 8. februar havde vores formand Eva Sort valgt at gå af som formand siden korets start i 2008.

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit store arbejde som formand, du har ydet et meget stort arbejde med at få koret etableret og godt på vej.

Vi i den nye bestyrelse var meget opmærksomme på, at vi påtog os en stor opgave. Derfor har vi valgt at lave en ”flad” bestyrelse, hvor de forskellige bestyrelsesmedlemmer deles om opgaverne. Det betyder eksempelvis, at det ikke kun er formanden, der giver oplysninger til koret, men alle i bestyrelsen kan gøre det. Dette er selvfølgelig aftalt på nogle af de møder, vi i årets løb har afholdt. Vi har også valgt, at når pressen henvender sig, så behøver det ikke nødvendigvis være formanden, der udtaler sig til pressen. Det vigtigste er, at vi kommer i pressen med vores budskab.

Jeg ved, det har været svært for nogen at vænne sig til den nye bestyrelse. Det har også været svært at finde vores pladser, Mange møder og endnu flere mails senere kan jeg kan vist på vegne af alle i bestyrelsen sige, at vi synes, vi er ved at være der.

I første halvår har vi haft følgende aktiviteter:

 • I FEB havde vi en fredag og lørdag med Mads Granum, hvor vi blandt andet fik øvet ”Viva La Vida” af Coldplay. Dette stykke kormusik er nu en fast del af vores repertoire.
 • Koncert på Grønbechs Gård i Hasle den 26 MAJ. Vi blev budt så dårlige forhold i forbindelse med opvarmningen og lokalerne til koncerten, at vi har valgt ikke at deltage i det mere.

I andet halvår har vi haft følgende aktiviteter:

 • Efterårssæsonen startede den 5 SEP. på grund af et projekt på gymnasiet.
 • En korsøndag med Jon Hollesen i OKT var en stor succes. Vi fik primært øvet Baroque Stomp, Verden er i Farver m.fl.
 • Koncerten på kunstmuseet den 1. søndag i advent blev desværre aflyst på grund af snestorm, men de har lovet at tage kontakt til os, hvis de skal have en ny fernisering i foråret.
 • Vores egen koncert i Aa Kirke den 13. DEC var en stor succes med næsten 100 tilhørere. Vi gennemførte nok en af de bedste koncerter i meget lang tid.

Med hensyn til påklædning, eller dresscode, har der været flere ønsker. Vi i bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i vinterhalvåret har sort tøj på med kortørklæderne. I sommerhalvåret har vi hvid overdel og sorte bukser på med tørklæderne. Denne påklædning er den, vi har på til koncerter.

Vi har også vedtaget, at Carl-Otto synger kontingentfrit i vores kor, da vi ikke på andre måder har mulighed for at aflønne ham for det fantastiske arbejde han laver for os. Tak C-O.

Som noget nyt har Bestyrelsen udarbejdet en velkomstbrochure, der udleveres til alle nye potentielle medlemmer. Brochuren beskriver koret ganske kort samt nogle af de praktiske ting som kontingent, øveaftener, påklædning osv.

 

Hjertesuk

Vi i bestyrelsen har fået rigtig mange henvendelser omkring kordiciplinen.

Eksempler kan være: at vi ikke er stille, når andre stemmegrupper øver, at vi ikke kommer til tiden, at Anders ikke får lov at tale færdigt, at vi diskuterer Anders` beslutninger osv.

Jeg vil derfor henstille, at vi bliver lidt bedre til det.

At vi er klar til at synge kl. 19. Der sidder vi med noderne

Når Anders begynder at spille, så betyder det, at vi er i gang

Syng hjertens gerne med, når de andre stemmer øver sig, men gør det inde i dit hoved

Lad Anders tale færdig, respekter, at det er ham, der bestemmer lyden, og at han kan ændre den, hvis det lyder bedre.

Er der noget, du ikke er enig med Anders om, så tag det på tomandshånd og ikke, mens vi sidder 50 og venter.

Og endelig, når Anders siger først mig, betyder det, at han gerne vil synge ,og at vi andre bliver sat ind i den rækkefølge, han ønsker.

Lille opstød, men måske, hvis vi holder os til det, bliver vi samlet et endnu gladere kor.

Har man i øvrigt noget, man er utilfreds med eller har nogle super gode ideer, er man jo altid velkommen til at henvende sig til èn af os fra bestyrelsen, som så vil tage det med til næste bestyrelsesmøde. Kun når vi ved det, kan vi arbejde med det..

Jeg har heldigvis indtryk af at vi er et glad kor, der elsker at synge sammen, sååååå mere af det. Jeg ved ” jeg er.”

 

Jannie Fuglsang -Damgaard

 
Årsrapport 2012 samt budget 2013

 

DRS_Årsrapport_2012
  DRS_Budget_2013

Skriv en meddelelse/kommentar

 

 

 

Du kan bruge disse HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>