Generalforsamlingen 2012

 

Det Rytmiske Selskabs ordinære genralforsamling 2012 afholdtes

 

onsdag den 8. februar kl. 17.30 i musiklokalerne i Tolbodgade i Rønne

 

Dagsorden

 

1. 

Valg af dirigent og referent

Dirigent: Gorm Christensen
Referent: Jeanette Werner

2.

Formandens beretning
 
Se formandens beretning

Formandens beretning blev vedtaget uden kommentarer.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget til orientering, herunder fastsættelse af kontingent for 2012.
 
Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent på 600 kr. halvårligt.
 
Se i øvrigt årsrapport (regnskab) 2011 og budget 2012 ved at klikke HER.

Carl-Otto Toudal gennemgik årsrapporten, som blev godlendt.
 
Budgettet blev drøftet. Inge Møller mente, Det Rytmiske Selskab burde tage sig bedre betalt for sine koncerter: “Vi er for beskedne.” Problematikken anbefales til drøftelse i den nye bestyrelse.
 
Kontingentet på 600 kr. halvårligt blev godkendt.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.
 
Følgende medlemmer er på valg:

 • Eva Sort. Modtager ikke genvalg.
 • Gunvor Holm. Modtager genvalg.
 • Carl-Otto Toudal. Modtager genvalg.
 • Revisor Jesper Westh. Modtager genvalg.
 • Suppleant Bodil Rasmussen. Modtager genvalg.

I stedet for Eva Sort blev Yvonne Park valgt ind i bestyrelsen.

Alle øvrige opstillede blev genvalgt.

5.

Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2012.
 

Der er indkommet ét forslag. Forslagsstiller: Carl-Otto Toudal.

Det foreslås, at generalforsamlingen nedsætter et arrangementsudvalg på 5 medlemmer, som kan være bestyrelsen behjælpelig med gennemførelsen af de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, som f.eks. koncerter og workshops mv.

Forslaget blev ikke vedtaget.
 
I stedet opfordrer generalforsamlingen til, at interesserede medlemmer kan melde ind via mails, at de vil påtage sig praktiske opgaver i forbindelse med korets arrangementer.

 

6. Eventuelt

 1. En række medlemmer gav udtryk for, at man gerne vil optræde mere. En række forslag og ideer blev fremsat, hvoraf bl.a. kan nævnes:
  • Blomsterfesten i Aakirkeby
  • TV2
  • Enkelte øveaftner lægges ud på institutioner
  • Synge i foyeren på Bornholms Hospital
  • Alsangsscenen på Galløkken

   

 2. Der blev foreslåët korudflugter både til Ystad, København og sågar Århus samt deltagelse i Jon Hollesens Netkor.
   

 3. Omkring den netop overståede “afstemning” om korets repertoire blev det slået fast, at det i sidste ende altid er Anders, der har det kunstneriske ansvar, og derfor heller ikke er forpligtet til at følge afstemningen 100 procent. Det blev dog pointeret, at afstemningen også var ønsket af Anders.
   

 4. Eva Sort holdt afskedstale efter at have været korets formand siden starten i 2008.
   

 5. Gunvor Holm takkede på korets vegne Eva Sort for hendes store arbejdsindsats for koret, hvorefter Eva modtog gaver og stående ovationer fra de mange fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 
Sluttelig erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

 

Jeanette Werner/Carl-Otto Toudal

NB!

Umiddelbart efter generalforsamlingen samledes den nye bestyrelse for at konstituere sig.

 • Til formand blev valgt Jannie Fuglsang-Damgaard
 • Til kasserer blev valgt Carl-Otto Toudal og
 • endelig blev Yvonne Park valgt til bestyrelsens sekretær.