Vedtægter

(Senest opdateret 13.02.2018)

 

Herunder ses Det Rytmiske Selskabs gældende vedtægter, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2017.

 

§1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

1.1

Foreningens navn er Det Rytmiske Selskab, stiftet d. 15. maj 2008.

1.2 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.
1.3 Foreningens formål er at samle og dygtiggøre sanginteresserede ved regelmæs-sigt korarbejde, samt at udbrede kendskabet til rytmisk korsang.

Dette gøres med respekt for:
– Foreningens demokratiske struktur, som fremgår af nærværende vedtægter, 
– og et forpligtende fællesskab, der defineres af bestyrelsen. (Se fodnoten nedenfor).

1.4 Foreningen er medlem af KOR 72.

 

§2. MEDLEMMER

2.1

Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter i øvrigt, og som efter kordirigentens vurdering, stemmemæssigt bliver godkendt som medlem.

2.2 Der kan optages nye medlemmer ved hver sæsonstart, hhv. i januar og august.
2.3 Udmeldelse af foreningen skal meddeles kassereren. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.
2.4 Overtrædelse af vedtægterne kan medføre eksklusion. Bestyrelsen vurderer efter dialog med pågældende, om forseelsen skal føre til eksklusion
2.5 Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser. For disse hæf-ter alene foreningen med sin formue. Medlemmerne har ikke krav på foreningens formue eller udbytte.
2.6 Al skriftlig kommunikation mellem foreningen og medlemmerne sker via e-mail og hjemmesiden http://detrytmiskeselskab.dk/wordpress.

 

§3. KONTINGENT

3.1

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet skal beta-les halvårligt forud ved begyndelse af hver sæson, hhv. januar og august. Studerende på SU betaler halvt kontingent.

3.2 Ændringer i kontingentet træder i kraft fra starten af den efter generalforsam-lingen følgende sæson.

 

§4. GENERALFORSAMLING

4.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af febru-ar måned. Indkaldelse med dagsorden og bestyrelsens forslag meddeles senest 14 dage før afholdelsen. 
4.3 Forslag der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
4.4 Kun medlemmer der har betalt kontingent er valgbare og kan deltage og stemme på generalforsamlingen.
4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.
4.6 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, bortset fra bestemmelserne i §§ 7 og 8. Fremsatte forslag bortfalder ved stemmelighed. Uafgjorte personvalg afgøres ved omvalg, og medfører dette stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
4.7 Der kan stemmes ved fuldmagt, og ethvert valg/afgørelse skal, efter begæring, foretages skriftligt, ellers stemmes der ved håndsoprækning.
4.8 Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens årsberetning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for det kom-mende år til orientering.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af Bestyrelse, suppleant, revisor samt medlemmer til evt. udvalg.
 7. Eventuelt.
4.9 Der udsendes referat af generalforsamlingen til foreningens medlemmer.

 

§5. BESTYRELSEN, SUPPLEANT OG REVISOR

5.1

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 6 personer. Medlemmerne væl-ges for 2 år ad gangen med skiftevis 3 og 3 personer.

5.2 Der vælges hvert andet år en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, med mindre et ordinært bestyrelsesmedlem har meddelt frafald.
5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
5.4 Formand og kasserer tegner foreningen.
5.5 Der vælges hvert år en revisor, som ikke samtidig kan være bestyrelsesmedlem.
5.6 Genvalg kan finde sted til alle poster.
5.7 Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet skal aflægges i overens-stemmelse med god forretningsskik, herunder med revisors påtegning.
Foreningens midler indsættes i en bank.
5.8 Korets repertoire, sociale og sanglige aktiviteter tilrettelægges af bestyrelsen sammen med korets dirigent, som har det kunstneriske ansvar.

 

§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

6.1

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, over for bestyrelsen, be-gærer det med angivelse af en dagsorden.

6.2 Bestyrelsen er pligtig til, inden 8 dage, at indkalde til ekstraordinær general-forsamling med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel.

 

§7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

7.1

Kun generalforsamlingen kan ændre disse vedtægter.

7.2 Vedtægtsændringer kræver at 3/4 blandt de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. I modsat fald bortfalder forslaget.

 

§8. OPHØR AF FORENINGEN

8.1

Til vedtagelse af foreningens ophør kræver det 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

8.2 Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver almennyttigt formål, efter generalforsamlingens beslutning.


 

Fodnote:
Forventninger til medlemmerne

Bestyrelsen har efterfølgende defineret formuleringen “et forpligtende fællesskab”:

Vi forventer

 • at du deltager regelmæssigt i korets øveaftener.

 • at du forbereder dig til øveaftenerne (f.eks. husker noder og om nødvendigt bruger det øvemateriale, som koret stiller til rådighed på sin hjemmeside).

 • at du er indstillet på at deltage i korets koncerter

  • Bestyrelsen bestræber sig på at melde koncertdatoer ud i god tid.

  • På samme måde forventer vi, at du melder hurtigt tilbage til bestyrelsen, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

 
  

Total Page Visits: 1150 - Today Page Visits: 1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.