Generalforsamlingen 2011

Det Rytmiske Selskabs ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 9. februar 2011 kl. 17.30 på Gymnasiet. Der deltog 28 medlemmer af foreningen i generalforsamlingen.

 

Dagsorden og referat:

1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen og forestod valget af dirigent og referent.

Dirigent: Inger Schmidt og referent: Jeanette Werner.

Dirigenten konstaterede umiddelbart efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

 

2.

Formandens beretning samt planer for denne sæson.

(hele formandens beretning kan læses nederst på denne side)
Formandens beretning gav anledning til enkelte kommentarer fra salen:

Det blev foreslået, at koret skulle deltage i Korfestivalen i Kr. Himmelfarts ferien i begyndelsen af juni; men da kun 13 af de fremmødte tilkendegav, at vi skulle deltage, bliver en eventuel deltagelse i Korfestivalen ikke aktuel før i 2012.

Der blev også forespurgt, om koret på ny skulle synge 1. søndag i advent på Kunstmuseet. Der foreligger dog endnu ikke noget konkret om dette.

Et medlem foreslog, at koret lavede en årlig koncert, hvor man præsenterede, hvad man havde arbejdet med året igennem.

Et medlem spurgte, om det evt. kom på tale at synge i Aa Kirke til efteråret. Gunvor kunne oplyse, at der er truffet aftale om en koncert den 28. november 2011.

Andre foreslog, at man skulle søge at komme til at synge på TV2 Bornholm eller måske på Fair Trade Koncerten på Hammershus.

Da der ikke var flere spørgsmål og kommentarer til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt. 

 

3.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget til orientering. Herunder fastsættelse af kontingent for 2011.

(Årsrapport og budgetforslag kan læses nederst på denne side)
Carl-Otto fremlagde årsrapporten med følgende bemærkninger:

Det driftsmæssige overskud på 1.188,57 kr. er kun tilsyneladende. Der mangler således i regnskabet en mindre afregning til regionskommunen i forbindelse med korets merforbrug i november samt koncerten på Kunstmuseet. Denne afregning vil blive posteret i regnskabet for 2011.

Desuden indgår der i posten Tilskud fra BRK et tilskud til foreningen på 1.600 kr, som rettelig er udløst af en aktivitet i 2009. Reelt betyder det, at korets aktiviteter i 2010 har givet et underskud på mellem 2.500 og 3.000 kr, hvilket der også var regnet med i det budget, der blev godkendt på generalforsamlingen i februar 2010.

Der blev fra salen opfordret til, at koret gjorde mere ud af at annoncere for sine koncerter.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Bestyrelsen begrundede dette med at man arbejder med flere initiativer, som kan blive omkostningskrævende, f.eks. en tur til Ystad, evt. indkøb af mindre lydanlæg, indkøb af T-shirts eller helt andre ting.

Der blev desuden fra salen foreslået, at koret udarbejder en folder.

Fastholdelsen af kontingentet på 600 kr. halvårligt blev enstemmigt vedtaget.

 

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant.
Følgende medlemmer er på valg:
 

 
  • Mona Nattestad (modtager ikke genvalg)
  • Peter Kjøller (modtager genvalg)
  • Jannie Fuglsang Damgaard (modtager genvalg)
  • Revisor Jesper Westh
  • Suppleant Bodil Rasmussen


Bestyrelsesmedlemmer:

Jannie Fuglsang-Damgaard og Peter Kjøller blev genvalgt, mens Janni Lund indtræder i bestyrelsen i stedet for Mona Nattestad.

Suppleant Bodil Rasmussen, og revisor Jens Westh blev genvalgt.

Alle valg skete uden modkandidat.
5. Indkomne forslag. Ingen forslag.
6. Eventuelt Omkring noder: Iben ønsker ikke fortsat at have ansvaret for noder og nodekopiering.

Omkring repertoiret: Alle kan komme med forslag til bestyrelsen, som i sidste ende udvælger korets sange sammen med Anders.

Omkring øvefiler: Medlemmerne opfordres til at henvende sig til Carl-Otto, hvis de mener, der er fejl i øvematerialet.

Afslutningsvis rettede Eva Sort en stor tak til Mona Nattestad for hendes store indsats både omkring korets oprettelse og for hendes hidtidige virke i koret og i foreningens bestyrelse.


 

Bilag til dagsordenens punkt 2

Formandens beretning 

Forår 2010

Vi startede vores 3. sæson i januar 2010 med endnu en fin tilgang  af nye medlemmer. Dejligt. Der var dog også nogle, der faldt fra, men sådan må det jo være med et forholdsvis nyt kor.

Sidste års generalforsamling blev udskudt til den 3. februar på grund af dårligt føre. Det lykkedes os dog at afholde den i god ro og orden. Ved den lejlighed nedsatte vi et udvalg, som skulle se på vores beklædning ved koncerter. Vi var nogle stykker, som brød vore hjerner, og resultatet viste sig at blive noget tvetydigt. Vi mente, at sort tøj med gyldent islæt måtte være alle tiders. Senere har det jo vist sig, at gyldent er mange ting. Det har vi haft mange sjove samtaler om. Jeg har hørt, at nogle synes, vi ser for brogede ud. Personligt synes jeg, det virker fint.

Også i januar fik vi tilgang til øvefiler på nettet. Stor tak til Carl-Otto for hans formidable arbejde. Du må aldrig stoppe. Vi er dybt afhængige af denne mulighed, når vi skal lære nye sange.

Maj måned:

I maj deltog en stor del af os i Korfestival Bornholm. Vi var et af de få rytmiske kor, der deltog, og jeg mindes et flot bifald efter vores koncert i Sct. Nicolai. Med hensyn til de fællesnumre, vi skulle øve op til festivalen, var der blandede meninger. Personligt synes jeg, de var dejlige at synge, men mange fandt, at de faldt uden for vores repertoire, og at vi brugte uforholdsmæssig meget tid på at øve dem inden festivalen. Blandt andet af den grund har vi ikke meldt koret til festivalen i år. Måske næste år.

Juni måned:

Da Jon skulle herover i anden anledning, fandt vi på at invitere ham til et arrangement lørdag den 5. juni. Vi var heldige at kunne låne kantinen på VUC, og vi havde som altid en dejlig dag.

Juli måned:

Da vi var blevet indbudt til at synge til Østersø Jazz Festival, mødtes vi lørdag den 24. juli for at finpudse repertoiret. Og lørdag den 31. juli stod vi på torvet i Nexø og sang af fuld hals. Desværre var lydanlægget ikke helt optimalt, så vores sang blev lidt ujævn. Dog fik vi fine tilbagemeldinger. Og i hvert fald lærte vi, at lydanlægget og opstilling deraf skal være anderledes, når vi synger i det fri.

September måned:

Da vi startede efter sommerferien, var vi så heldige, at vi kunne få lov til at øve på gymnasiet. Festsalen har pladsen og et noget bedre instrument end det, vi kunne låne i Aakirkeby. Dette har medført, at endnu flere har haft lyst til at synge sammen med os. Dejligt.

Det var også i denne måned, at vi fik ændret vores hjemmeside med nyt flot billede taget i aftenlyset af Suste Bonnén.

Oktober måned:

Den 9. oktober havde vi igen besøg af Jon Hollesen. Som Anders senere sagde: ”Denne gang var nok den mest givende og inspirerende dag, vi har haft med ham.” Synd, jeg var i København – øv.

November måned:

Den 1. søndag i advent sang vi på Kunstmuseet. En festlig markedsdag med mange besøgende på museet. Vi sang 2 gange. En herlig oplevelse.

Lidt fremtid:

Da vi startede i januar i år, var der igen tilgang til koret, og i skrivende stund er vi 47 aktive sangere. Det er dejligt, at så mange finder det givende at synge i Det Rytmiske Selskab.

Vores workshop den 26.-27. februar. Lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 10-14. Om det bliver på Hinze eller i VUC’s kantine bliver meldt ud snarest. Anders er i tænkeboks.

Da arrangørerne og vi gik forbi hinanden med hensyn til Østersø Jazz i år, har vi i stedet for arrangeret at synge på Grønbechs Gaard lørdag den 28. maj kl. 14 og 15. En vigtig dato at notere sig.

Vi har også talt om, at vi onsdagen inden den 28. maj skal give koncert i Snellemark Centret i forhallen, men mere herom senere.

Andre tanker, vi arbejder med, er en mulighed for at synge på den nye færge, når den sættes rigtigt ind engang efter sommerferien. Foreløbige planer er, at den sejler fra 15. juni på prøveture. Men mere herom senere.

Til efteråret kunne vi godt tænke os at arrangere en tur til Ystad. Eventuelt finde et rytmisk kor, vi kunne besøge og synge sammen med.

 

Bilag til dagsordenens punkt 3

Årsrapport:

 

 

 

Budgetforslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 841 - Today Page Visits: 3